Onderdeel van CBO Noardwest Fryslân

CBO Noardwest Fryslân biedt kinderopvang en basisonderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
In de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden hebben we 17 vestigingen voor basisonderwijs en diverse vormen en combinaties van kinderopvang.
Onze wortels liggen in het christelijk basisonderwijs. Nu hebben we een open toelatingsbeleid waarbij we respectvol omgaan met anders- en niet-gelovigen.
De keuzes die we maken en de manier waarop we werken, komen voort uit onze kernwaarden: vertrouwen, bezieling en groei.


GMR

Naast de M.R. is er binnen CBO Noardwest Fryslân een Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (G.M.R.).

Deze raad bestaat uit 14 leden. In de raad zijn niet alle scholen vertegenwoordigd. De MR behandelt zaken die voor de eigen school belangrijk zijn, de GMR is er voor de bovenschoolse - en verenigingsaangelegenheden. De MR en GMR werken aan de hand van een vastgesteld reglement. Daarnaast hanteren wij een basisstatuut Medezeggenschap.

De vergaderingen zijn openbaar en toegankelijk voor personeel en ouders.


Voor informatie omtrent de GMR:
http://www.cbo-nwf.nl/p/Organisatie/cbo-nwf%7C31e8c2c3-d39c-4e1b-aff1-e680755f1d7b/

OR en MR

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit twee geledingen, namelijk een ouder- en een personeelsgeleding.

In de oudergeleding zit Gerda Algra, zij is ook de secretaris ( gerdapost@hotmail.com) en Sijtze Sijens, voorzitter.

De personeelsgeleding bestaat uit Ineke Lautenbach en Johannes v.d. Bij.

Dit schooljaar wordt een nieuwe MR lid voor zowel ouders als personeel gezocht. Elk jaar is een jaarlijkse ouderavond met diverse informatieve workshops. Deze wordt door de MR en de OR georganiseerd. Dit is een avond voor ouders, door ouders  en met ouders.

 

Ouderraad

OR is de afkorting voor de ouderraad. Hierin zitten ouders die een klankbord zijn naar de directeur en de MR. Van ouds her af ondersteunt de OR de directeur bij het innen van het schoolreisjesgeld en de bijdrage voor de activiteiten. Tevens verzorgt de OR een leuke attentie voor alle kinderen met Kerst.

Elk jaar in oktober organiseert de OR een speciale collecte van Edukans onder de ouders of sympathisanten van onze school. Deze collecte stamt uit de tijd dat het christelijk onderwijs net als het openbaar onderwijs  gratis aan kinderen werd verstrekt.  Hierdoor werd het principe “onderwijs voor onderwijs” geboren. De opbrengst gaat altijd naar een school gerelateerd onderwerp.

Privacy

Voor ons privacybeleid verwijzen we u graag naar de site van onze vereniging - cbo-nwf.nl.
Hier vindt u onder andere ons privacyregelement en de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.

Klachtenregeling
De Algemene Klachtenregeling CBO-NWF vindt u op de site van CBO Noardwest Fryslân.