Schoolgids

Hier vindt u onze schoolgids 2019-2020.

  Schoolplan

  Hier vindt u ons schoolplan.

  Formulieren Inschrijving
  Procedure Inschrijving
  Aanmeldings- en inschrijvingsprocedure CBO Noardwest Fryslân

  Voorafgaand: Ouders hebben op grond van een rondleiding, kennismakingsgesprek of website informatie over de school de keuze gemaakt voor onze school.
  Stap 1 Ouders melden een leerling aan (via vooraanmeldingsformulier) via website.

  Stap 2 School informeert ouders over de procedure (via automatische antwoordformulier via website).

  Stap 3 Bij 3,9 jaar wordt informatie opgevraagd bij kinderopvang en/of peuterspeelzaal of informatie is beschikbaar via het integraal kind centrum.

  Stap 4 School maakt een inschatting of de leerling extra ondersteuning nodig heeft (directeur en IB-er).

  Stap 5 School nodigt ouders uit voor een intake gesprek met directeur van de school en mogelijk IB-er. (tijdens gesprek wordt het intakeformulier ingevuld).

  Stap 6 School stelt vast of nader onderzoek nodig is en informeert ouders.

  Nader onderzoek niet nodig, dan volgt plaatsing via stap 10a.
  Nader onderzoek nodig, dan volgt stap 7.

  Stap 7a School vraagt ouders extra gegevens aan te leveren. (hier telt de termijn van 6 weken niet door)

  Stap 7b School informeert via de loketfunctionaris het ZAT. Desgewenst kunnen de deskundigen van het ZAT observaties doen op peuterspeelzaal/MOD etc om aanvullende informatie te krijgen voor een goede afweging. Ook kan wanneer dat nodig is, met toestemming van de ouders, aanvullend onderzoek gedaan worden door psycholoog, orthopedagoog etc.

  Is de termijn van 6 weken verstreken dan kan er verlenging nodig zijn? Er kan een tijdelijke plaatsing op school van aanmelding nodig zijn terwijl het onderzoek doorloopt.

  Stap 8 School heeft zorgplicht en vraagt zich af: Kunnen we de ondersteuning zelf bieden? Bij de afweging wordt gebruikt gemaakt van het School Ondersteunings Profiel (SOP).

  Stap 9: ouders worden geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek

  Stap 10a: Plaatsing is mogelijk:
  Het kind wordt geplaatst op de school van aanmelding. De leerkracht van de groep waarin het nieuwe kind komt gaat op huisbezoek en vult het kennismakingsformulier in. De aanmelding wordt omgezet in een inschrijving (uitwisseling met DUO). Er kan extra ondersteuning en/of extra middelen worden aangevraagd bij het ZAT via de reguliere procedure.

  Stap 10b: Plaatsing is niet mogelijk:
  Wanneer plaatsing niet mogelijk is op de school van aanmelding is de school verplicht een voorstel te doen voor plaatsing op een andere school. Het ZAT van CBO-NWF gaat via de reguliere procedures bekijken welke plek het beste is voor het kind.
  a) is het kind toelaatbaar binnen sbo of so (ouders schrijven in op sbao of so, zorgplicht gaat over naar nieuwe school
  b) is het kind toelaatbaar binnen andere reguliere basisschool. (ouders schrijven leerling in, zorgplicht gaat over naar nieuwe school).
  Deze nieuwe school moet plek hebben en bereid zijn om de leerling toe te laten. Wanneer ouders het niet eens zijn kunnen zij bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag of bij de geschillencommissie.