Nieuws

Hieronder leest u over alles wat er op de Fûgelsang leeft en speelt.

  17 oktober, EDUKANS UNIECOLLECTE 2018

  De Edukans Uniecollecte mogen wij al vele jaren organiseren in Berltsum e.o. Wat prachtig dat wij met elkaar als gemeenschap dit een warm hart toe dragen! Zodat niet alleen onze kinderen hier in Berltsum en de rest van Nederland goed onderwijs krijgen maar ook kinderen in ontwikkelingslanden zoals in Syrië.

  Dit jaar hebben we gekozen voor een project met als thema: Onderwijs voor Syrische kinderen.

  Na zeven jaar burgeroorlog is nu al meer dan de helft van de Syrische bevolking gevlucht. De meesten wonen in tijdelijke onderkomens in buurlanden Jordanië, Turkije, Irak en Libanon. Ze bezitten niet meer dan wat ze op de vlucht konden dragen. De toekomst van een hele generatie kinderen dreigt in rook op te gaan. Dat mág niet gebeuren. Een kind op de vlucht mag niet kansloos zijn. Edukans zorgt ervoor dat kinderen weer naar school kunnen gaan. En dat is hard nodig. Wat doet Edukans?
  Edukans zorgt voor tijdelijke scholen in Libanon, zodat kinderen de kans krijgen aan hun toekomst te bouwen. Juist voor kinderen in conflictsituaties is het heel belangrijk om snel weer naar school te kunnen. Daar vinden ze steun aan elkaar. School geeft structuur en houvast, helpt bij het verwerken van trauma’s en is een belangrijke schakel om het land weer op te bouwen. Voor meer informatie : kijk op www.edukans.nl . We hopen dat we ook dit jaar weer op uw steun mogen rekenen. Want het motto van Edukans is “Omdat onderwijs ‘echt’ helpt.  U kunt ons aan de deur verwachten tussen 15 en 27 oktober.

  Alvast bedankt!  ouderraad CBS De Fûgelsang

   

   

   

  1. EDUKANS UNIECOLLECTE 2018
   We have been able to organize the Edukans Union collection for many years in Berltsum eo. How wonderful that we as a community have a warm heart for this! So that not only our children get a good education here in Berltsum and the rest of the Netherlands, but also children in developing countries such as Syria.
   This year we have chosen a project with the theme: Education for Syrian children.
   After seven years of civil war, more than half of the Syrian population has already fled. Most of them live in temporary shelters in neighboring countries Jordan, Turkey, Iraq and Lebanon. They possess no more than what they could carry on the flight. The future of a whole generation of children threatens to go up in smoke. That may not happen. A child on the run may not stand a chance. Edukans ensures that children can go back to school. And that is badly needed. What does Edukans do?
   Edukans provides temporary schools in Lebanon, so that children get the chance to build their future. It is very important for children in conflict situations to be able to return to school quickly. There they support each other. School provides structure and support, helps with the processing of traumas and is an important link to rebuild the country. For more information: visit www.edukans.nl. We hope that we can count on your support again this year. Because the motto of Edukans is "Because education 'really' helps. You can expect us at the door between 15 and 27 October.
   Thanks in advance! parent committe CBS De Fûgelsang

  12 oktober, schoolmaatschappelijk werk

  Het schoolmaatschappelijk werk biedt professionele hulp aan kinderen/jongeren van 4 tot 18 jaar en hun ouders bij het omgaan of het oplossen van verschillende problemen. Het inschakelen van de schoolmaatschappelijk werker gebeurt altijd in overleg. Vaak zal het initiatief uitgaan van de school maar ook ouders kunnen als ze dat nodig vinden rechtstreeks contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker.

  Mijn naam is Renata a Nijeholt en sinds april 2016 ben ik schoolmaatschappelijk werker op de Fûgelsang. Het schoolmaatschappelijk werk is laagdrempelig en de gesprekken vinden meestal plaats op school. De begeleiding  is kortdurend en veel voorkomende thema’s zijn; weerbaarheid, echtscheiding, rouw, faalangst en omgaan met emoties.

  Naar de kinderen toe word ik vaak de “praatjuffrouw” genoemd.

  Als  schoolmaatschappelijk werker kan ik meedenken en doorverwijzen wanneer meer hulp passend is.

  Op school heb ik inloop -spreekuur op vrijdagmorgen van 08.30 uur tot 10.00 uur in de even weken. Ik begin vrijdag 2 november in week 44, dus de volgende is in week 46, vrijdag 16 november en ga zo maar door.

  Als u vragen heeft of een gesprek wilt, kunt u bij mij binnenlopen. U kunt mij op school vinden, boven in het kantoor van de intern begeleider ( juf Loeki) . Op dinsdag, donderdag en vrijdag ben ik telefonisch te bereiken op het nummer 06- 11262370


  5 oktober, zakken en actiefolder voor Reshare

  Beste mensen,

  Zoals voorgaande jaren willen we ook dit jaar meedoen met de Reshare actie.

   

  Dinsdag 16 oktober zal per gezin een mooie  grote stevige zak uitgedeeld worden, waarin u de nodige kleding, schoenen en ander textiel in kwijt kan.

  Echter, er is geen ruimte meer onder de trap om de zakken allemaal in te zamelen dus gaan we de zakken in het fietsenhok van de leraren opslaan. Vanaf woensdag 7 november kunt u deze zakken daar binnen zetten. Er zal een duidelijk papier op de deur komen zodat u weet achter welke deur u de zakken neer kunt zetten. 

  De inname tijd is dus korter maar we hopen toch zeer dat u veel zakken gaat inleveren zodat we net als anders een mooie grote opbrengst hebben. De vorige keer hadden we nl. ruim 1100 kilo.Geweldig!