Identiteit
Identiteit ( visie en missie)

Onze school is een open Christelijke basisschool waar iedereen welkom is die zich thuis voelt bij onze manier van werken.

De Bijbel is onze inspiratiebron; onze gids op school voor het doen en laten, onze waarden en normen. De Bijbelse verhalen worden gebruikt als spiegelverhalen om op een positieve manier de schooljeugd handvatten aan te reiken hoe te leven in onze samenleving.

Missie CBS De Fûgelsang: dé school waar ieder kind telt!

Kernwaarden 1. CBS (Christelijk) 2. dé school 3. ieder kind 4. meetelt

In alle geledingen van onze schoolorganisatie zullen deze 'kernwaarden' worden uitgebouwd; ze verplichten tot bezinning, communicatie, stellingname enz. De 'kernwaarden' vormen de beginselen die voor alle volwassenen en kinderen binnen onze school richtinggevend zijn voor het handelen, beschrijven en de professionele cultuur. Dit zal zichtbaar moeten worden binnen de gehele schoolorganisatie, dus binnen de groepen in het onderwijs en het schoolklimaat.

De visie en uitgangspunten:

1. We willen een lerende organisatie zijn, waarin wij op de hoogte zijn van elkaars (onderwijskundige) kwaliteiten en daar ook gebruik van maken. Dit door intervisie en collegiale consultatie, zodat de kwaliteit van onze school een stijgende ontwikkeling vertoont.

2. We zijn een team dat zich kenmerkt door verantwoordelijkheid naar elkaar en de kinderen. Dit realiseren we door vertrouwen en veiligheid te bieden. Verantwoordelijkheid en autonomie te ontplooien.

3. Wij willen de verschillen tussen kinderen herkennen en erkennen, door ze op hun eigen niveau te laten werken en ze op dat niveau uit te dagen om zo tot een hoger niveau te komen.

4. Wij richten ons klassenmanagement eenduidig en zodanig in dat alle kinderen zo zelfstandig mogelijk zorg kunnen dragen voor hun materialen waardoor er een duidelijke structuur in de school ontstaat.

Wederzijdse verwachtingen
Wat u van ons mag verwachten:

• dat we vanuit de begrippen geloof, hoop en liefde zo met elkaar proberen om te gaan.
• dat er sprake is van vertrouwen, verantwoordelijkheid en zorgzaamheid.
• dat we de kinderen respect bijbrengen voor andermans opvattingen.
• dat de kinderen weten waar ze aan toe zijn: duidelijke structuur, goede afspraken.
• dat kinderen zich veilig, geborgen en aanvaard voelen.
• dat we niet alleen het hoofd, maar ook hart en handen vormen.
• dat wij alles in het werk stellen om uw kind optimale ontwikkelingskansen te bieden.
• dat er ruime aandacht is voor de sociaalemotionele vorming van kinderen.
• dat ICT een geïntegreerd onderdeel van de lessen is.
• dat we een goede basis leggen voor het voortgezet onderwijs.
• dat we rekening houden met ieders mogelijkheden door zorg op maat te bieden
• dat we werken met moderne onderwijsmethodes.
• dat we grote waarde hechten aan een goede samenwerking met de ouders en hun hulp en inbreng zeer op prijs stellen.


Wat wij, als school, van u verwachten:

• dat u uw kind regelmatig (het liefst elke avond) voorleest uit een boek dat het zelf heeft gekozen;
• dat u uw kind zo nu en dan een verhaal(tje) vertelt;
• dat u uw kind zo nu en dan laat 'voorlezen':
• dat u met uw (vooral jongere) kind regelmatig boekjes bekijkt en er samen over spreekt;
• dat u uw kind eens meeneemt naar de bibliotheek.
• dat u af en toe meehelpt op school.
• dat u uw kind steunt bij het maken van huiswerk.
• dat u af en toe meerijdt met kinderen naar buitenschoolse activiteiten
• dat u gebruik maakt van de ontmoetingsmomenten zoals informatie avonden, open dag e.d.
• dat u zich laat informeren over de ontwikkeling van uw kind en deelneemt aan de gesprekken hierover.
• dat u thuis positief over de school, de leerkrachten en de leerlingen praat zodat uw kind een positieve houding krijgt of behoudt. Dit is belangrijk voor het leefklimaat in de klas en op school.
• dat wanneer u vragen hebt, die bij de directeur of leerkracht neerlegt.
• Uit onderzoek is gebleken dat in gezinnen waar de ouder, in welke vorm dan ook, positief en/of actief meedoet met schoolse activiteiten de resultaten van het kind gunstig beïnvloeden. Het kind voelt de verbondenheid tussen school en thuis en voelt zich hierdoor gerespecteerd en veilig. Een goede basis voor leren en ontwikkelen.