Uitgelicht: EDUKANS UNIECOLLECTE 2018

De Edukans Uniecollecte mogen wij al vele jaren organiseren in Berltsum e.o. Wat prachtig dat wij met elkaar als gemeenschap dit een warm hart toe dragen! Zodat niet alleen onze kinderen hier in Berltsum en de rest van Nederland goed onderwijs krijgen maar ook kinderen in ontwikkelingslanden zoals in Syrië.

Dit jaar hebben we gekozen voor een project met als thema: Onderwijs voor Syrische kinderen.

Na zeven jaar burgeroorlog is nu al meer dan de helft van de Syrische bevolking gevlucht. De meesten wonen in tijdelijke onderkomens in buurlanden Jordanië, Turkije, Irak en Libanon. Ze bezitten niet meer dan wat ze op de vlucht konden dragen. De toekomst van een hele generatie kinderen dreigt in rook op te gaan. Dat mág niet gebeuren. Een kind op de vlucht mag niet kansloos zijn. Edukans zorgt ervoor dat kinderen weer naar school kunnen gaan. En dat is hard nodig. Wat doet Edukans?
Edukans zorgt voor tijdelijke scholen in Libanon, zodat kinderen de kans krijgen aan hun toekomst te bouwen. Juist voor kinderen in conflictsituaties is het heel belangrijk om snel weer naar school te kunnen. Daar vinden ze steun aan elkaar. School geeft structuur en houvast, helpt bij het verwerken van trauma’s en is een belangrijke schakel om het land weer op te bouwen. Voor meer informatie : kijk op www.edukans.nl . We hopen dat we ook dit jaar weer op uw steun mogen rekenen. Want het motto van Edukans is “Omdat onderwijs ‘echt’ helpt.  U kunt ons aan de deur verwachten tussen 15 en 27 oktober.

Alvast bedankt!  ouderraad CBS De Fûgelsang

 

 

 

 1. EDUKANS UNIECOLLECTE 2018
  We have been able to organize the Edukans Union collection for many years in Berltsum eo. How wonderful that we as a community have a warm heart for this! So that not only our children get a good education here in Berltsum and the rest of the Netherlands, but also children in developing countries such as Syria.
  This year we have chosen a project with the theme: Education for Syrian children.
  After seven years of civil war, more than half of the Syrian population has already fled. Most of them live in temporary shelters in neighboring countries Jordan, Turkey, Iraq and Lebanon. They possess no more than what they could carry on the flight. The future of a whole generation of children threatens to go up in smoke. That may not happen. A child on the run may not stand a chance. Edukans ensures that children can go back to school. And that is badly needed. What does Edukans do?
  Edukans provides temporary schools in Lebanon, so that children get the chance to build their future. It is very important for children in conflict situations to be able to return to school quickly. There they support each other. School provides structure and support, helps with the processing of traumas and is an important link to rebuild the country. For more information: visit www.edukans.nl. We hope that we can count on your support again this year. Because the motto of Edukans is "Because education 'really' helps. You can expect us at the door between 15 and 27 October.
  Thanks in advance! parent committe CBS De Fûgelsang

Kalender

22 oktober
herfstvakantie
31 oktober
Hoofdluiscontrole
01 november
schooldag met continurooster
Overzicht Kalender

Schoolnieuws

EDUKANS UNIECOLLECTE 2018

EDUKANS UNIECOLLECTE 2018 We have been able to organize the Edukans Union

Verenigingsnieuws

Wethouder Jan Dijkstra leest voor op De F├╗gelsang

Op de dag van de duurzaamheid en passend in de Kinderboekenweek las wethouder Jan Dijkstra woensdag

Uit de media

Fryslân rookvrij

Het project 'Rookvrije Generatie' vindt dat kinderen het recht hebben op te groeien in een rookvrije