Verscheidenheid aan vaardigheden

Rekenen, lezen, schrijven - het zijn voor iedereen belangrijke vaardigheden om in het leven verder te komen. Tegelijkertijd is er zo veel meer dat een kind nodig heeft.
Onder andere creativiteit, kritisch denken, communiceren en samenwerken. In onze lessen en de wijze waarop me met elkaar omgaan, geven we hieraan vorm.
Bovendat bieden we de kinderen van de Fûgelsang ook tal van workshops waarmee zij andere talenten in zichzelf kunnen ontdekken.

Talentontwikkeling

Elk kind heeft talenten. Vaak moet het kind talenten zelf ontdekken. De Fûgelsang biedt kinderen daarom een flinke variatie aan lessen. Naast de basisvakken geven we volop aandacht aan muziek, dans en creativiteit zoals tekenen, handvaardigheid en techniek. Dat doen we bijvoorbeeld met workshops voor de groepen 1 t/m 8. Voorbeelden daarvan zijn timmeren, fotografie, kunstwerken maken, toneel, free running, dans en muziek.

Naschools Top Arrangement

Alle leerlingen van basisschool de Fûgelsang kunnen deelnemen aan het naschoolse Top Arrangement Berltsum. Voor een bescheiden bijdrage van €5,- kunnen kinderen na school meedoen met diverse workshops free running, yoga, theater, speksteen snijden, tennis, volleybal en kaatsen.
Voor de bovenbouw organiseert de school samen met Instituut Noord al jaren een typecursus. Deze wordt na 10 lessen afgesloten met een diploma.

Techniek in het Innovatorium

In alle klassen van onze basisschool krijgen kinderen les in techniek. Bovendien gaan kinderen op excursie bij een bedrijf in onze regio. 
In groep 7 geven we techniek een extra impuls. Deze leerlingen nemen deel aan een uitgebreide lessenserie van 12 lessen op de Campus Middelsee. Ook groep 8 bezoekt Campus Middelsee voor diverse workshops, zoals technic4you.

De Fûgelsang staat open voor kunst en cultuur

Op onze school is juf Gretina de kunst- en cultuurcoördinator. Zij onderhoudt de contacten en zit in de werkgroep van de gemeente Waadhoeke.

Dit schooljaar bezoeken alle groepen de bibliotheek in St. Annaparochie. Het Waadzinnig kunstmenu bestaat uit diverse voorstellingen voor alle groepen in de school, Museum Martena en de theaterzaal van De Koornbeurs.

Groep 6 bezoekt daarnaast een voorstelling van het NNO orkest. Groep 8 doet mee aan een Pelgrimstocht, bezoekt het Kazemattenmuseum, het Schelpen- en juttersmuseum op Schiermonnikoog en speelt in hun eigen musical.

De Fûgelsang staat er voor open mee te werken aan plaatselijke culturele activiteiten

Les in Fries, Nederlands en Engels

Op de Fûgelsang krijgen onze kinderen les in drie talen, namelijk Fries, Nederlands en Engels.
Kinderen die Fries of Nederlands niet als moedertaal spreken zijn gebaat bij onze NT2-docente die het hen makkelijker maakt om de Nederlandse taal te leren.
Ook kinderen die voornamelijk Friestalig worden opgevoed kunnen baat hebben bij hulp van de NT2-docente.

Contact

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail, telefoon of via ons contactformulier.